Bewoners zelf aan de knoppen in energielandschap Rijnenburg

Bewoners zelf aan de knoppen in energielandschap Rijnenburg

Vanaf november gaan bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers, onder regie van de gemeente Utrecht, aan de slag met het ontwerp voor het energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Rijne Energie is één van de initiatiefnemers. Zij zijn bewoners uit de omgeving die het belang inzien van het opwekken van lokale duurzame energie. Zij maken zich sterk voor een grote stem voor andere bewoners en omwonenden in het ontwerpproces en het vervolg. Zelf aan de knoppen Bewoners en omwonenden die zelf aan de knoppen zitten en de opbrengsten van het energielandschap kunnen verdelen op een manier die goed is voor de

Continue Reading

Voortgang energielandschap – update gemeente

Het is nu duidelijk hoe het vervolgproces om te komen tot een energielandschap in Rijnenburg & Reijerscop eruit ziet. Vanaf vrijdag 3 november ontvangen ca 15.500 adressen in Rijnenburg, Reijerscop, Veldhuizen, De Meern, Galecop, IJsselveld, Woerden en Montfoort hier een wijkbericht van de gemeente Utrecht over. Daarin staat meer informatie over het ontwerpproces van het energielandschap en wordt o.a. uitgelegd op welke verschillende manieren mensen hierbij betrokken kunnen zijn. De gemeenteraad van Utrecht heeft hier ook een brief over ontvangen. Deze kun je hier lezen. In het ontwerpproces wordt onderscheid gemaakt tussen – Werkbijeenkomsten met omgeving – Uitwerkingsgroep met circa 15 belanghebbenden – Ontwerpgroep: een extern

Continue Reading

Marion van der Voort gekozen als procesbegeleider Omgevingswerkgroep

Omwonenden en belanghebbenden ontvingen afgelopen dinsdag deze mail van de gemeente Utrecht, waarin de onafhankelijk procesvoorzitter van de omgevingswerkgroep wordt voorgesteld. De gemeente Utrecht heeft de regie op dit omgevingsproces dat moet leiden tot een aantal scenario’s voor de inrichting van een energielandschap Rijnenburg. Geachte heer, mevrouw, Eerder hebben we u laten weten dat de gemeenteraad de startnotitie Energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop op 6 juli jl. heeft vastgesteld. Dit betekent dat de voorwaarden voor inpassing van zon- en/of windenergie in Rijnenburg en Reijerscop vastliggen, met duidelijke omschrijvingen van uiteenlopende scenario’s die worden onderzocht en gepresenteerd aan de gemeenteraad van

Continue Reading

Vliegende start na zomerreces

Vliegende start na zomerreces

De zomervakantie is voorbij en we pakken vol energie de draad weer op om van de polder Rijnenburg en Reijerscop een breed gedragen, duurzaam energielandschap te maken. De taken die ons te doen staan, zijn duidelijk geworden na de raadsbijeenkomst van 6 juli, waarin de gemeenteraad van Utrecht de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop heeft vastgesteld. Hoe zat het ook al weer? De kern van de startnotitie is de uitkomst van een aantal stadsgesprekken tussen de gemeente, bewoners en belanghebbenden over duurzame energieopwekking in Rijnenburg en Reijerscop. Op basis van deze gesprekken heeft de gemeente voorwaarden bepaald waaraan het ontwerp

Continue Reading

Energiepark Rijnenburg samen met de omgeving maken

Op donderdagavond 6 juli stemde een ruime meerderheid (40 van de 45 zetels) van de Utrechtse gemeenteraad in met de startnotitie om een energielandschap te ontwerpen en te ontwikkelen in Rijnenburg. Rijne Energie is daar blij mee want we kunnen aan de slag! Omgevingswerkgroep Rijne Energie is blij met dit raadsbesluit en gaat zich deze zomer voorbereiden op het traject met de omgevingswerkgroep. De verwachting is dat deze groep in september van start gaat. Met de bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden gaan de initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie in de werkgroep onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de inrichting van

Continue Reading

Brief aan gemeenteraad Utrecht

Geachte leden van de Gemeenteraad van Utrecht, Cc Gemeenteraad Nieuwegein en IJsselstein U bent door het College van B&W gevraagd uw instemming te verlenen aan de Startnotitie voor een energiepark in Rijnenburg. Rijne Energie is als bewonersinitiatief een van de initiatiefnemers en we zijn sinds afgelopen najaar actief in en om het gebied. Via deze brief willen we u verder informeren en u ondersteunen bij uw aanstaande raadsbehandeling. De mogelijke komst van energiepark Rijnenburg heeft tot veel en gevarieerde reacties geleidt. “Bouw maar windmolens, dan blijft het gebied tenminste open.” Of: “dan komt er geen woonwijk.” “Bouw zeker geen windmolens.

Continue Reading

Rijne Energie aan de slag met scenario’s

Het college van burgemeesters en wethouders maakte woensdagavond 16 mei een startnotitie bekend voor de ontwikkeling van een energielandschap in Rijnenburg. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Dat betekent onder meer dat initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie gevraagd wordt scenario’s voor een energielandschap te ontwerpen. Wat vindt Rijne Energie van deze startnotitie? Wij zijn als initiatiefnemende bewoners blij met deze startnotitie waarin ruimte is voor zowel zonne-energie als windenergie, en waarin een grote nadruk ligt op participatie en een goed ruimtelijke ontwerp. Ook heeft het voortraject vele waardevolle informatie en contacten

Continue Reading

Presentaties 9 mei Informatieavond Nieuwegein

Op 9 mei organiseerde Rijne Energie een informatieavond in De Partner in Nieuwegein. De avond werd ingeleid door Henk van der Honing van Samen Duurzaam Nieuwegein. Daarna waren er twee presentaties en de gelegenheid voor verhelderend vragen. Na afloop konden alle aanwezigen met medebewoners en experts in gesprek over de thema’s zon, wind, participatie en landschap. Hier kunt u de presentatie bekijken van René Kwant van Wijkplatform Vreesijk. Hier kunt u de presentatie bekijken van Inge Verhoef van Rijne Energie. Heeft u nog vragen over deze presentaties? Mail ons via rijne.energie[at]gmail.com.    

Continue Reading

Infoavond Rijne Energie op dinsdag 9 mei

Op dinsdag 9 mei organiseert bewonerscollectief Rijne Energie een infoavond in de Partner in Nieuwegein. Graag we die avond met bewoners van Nieuwegein, IJsselstein en Rijnenburg in gesprek over hoe we samen schone energie kunnen opwekken in de polder Rijnenburg. Zonnevelden, eventueel drijvend op de Plas, maar ook windmolens behoren tot de mogelijkheden. Het totale gebied kan voor zo’n 60.000 woningen in de elektriciteitsbehoefte voorzien en zou daarmee een schitterende bijdrage kunnen leveren in de energie transitie waar we met z’n allen voor staan. Rijne Energie wil samen met en voor bewoners en omwonenden van de polder deze energie opwekken.

Continue Reading

Inspreektekst raad Nieuwegein Gert-Jan de Vilder

Aan        Raadscommissie ROM Betreft:  pleidooi voor een gebalanceerde benadering van de realisatie van duurzame energie in Rijnenburg 06-04-2017 Geachte leden van de raadscommissie ROM, Ik beschouw mijzelf als een typische inwoner van Nieuwegein, ik woon er inmiddels ruim 30 jaar, heb er een gezin gesticht en twee kinderen op laten groeien. Rijnenburg is voor mij mijn meest populaire recreatieve bestemming. Maatschappelijk draag ik vanwege mijn decennia lange periode in het bestuur van Uwind mede verantwoording voor de realisatie van windpark Houten. Windpark Houten is jammer genoeg niet het ideale voorbeeld hoe een windpark door de buitenwereld wordt gezien. Veel beter

Continue Reading